0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.08.2019.
24.995.394,07
Стање предходног дана:
25.001.547,96
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
104,00
Остале исплате:
6.049,89
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
104,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
6.049,89
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
6.049,89
Феникс
2.986,50
Адок
3.063,39
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
104,00