0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.11.2019.
21.159.438,23
Стање предходног дана:
21.649.980,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.844.675,60
Остали приливи:
3.772,68
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.844.675,60
Остале исплате:
494.314,66
Извршена плаћања
Плате:
9.418.340,69
Превоз:
Енeргeнти:
528.708,62
Матeријални и остали трошкови:
6.419,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Инфарм
277.398,55
Вега
74.849,82
Феникс фарм
29.885,68
Фармалогист
3.387,42
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
528.708,62
ЕПС
528.708,62
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.419,48
Комора здравствених установа Србије
6.419,48