0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -20.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.01.2021.
29.143.151,98
Стање предходног дана:
30.054.429,88
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
911.277,90
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
8.643,55
Матeријални и остали трошкови:
311.489,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
591.145,35
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
8.643,55
Еуропетрол
8.643,55
Исхрана болесника:
591.145,35
Којчић
251.183,20
Селекта
192.796,24
Комерцсервис продукт
71.870,64
Круна комерц
46.732,84
АС-Браћа Станковић
28.562,43
Матeријални и остали трошкови:
311.489,00
Триглав осигурање
294.139,00
ЗЗЈЗ Кикинда
11.450,00
Неша комп
2.300,00
Хенди софт
3.600,00