0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.02.2020.
15.985.536,04
Стање предходног дана:
16.700.432,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
62.730,00
Остале исплате:
652.166,05
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
651.924,85
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
62971,20
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
62971,20
Којчић
62.971,20
Матeријални и остали трошкови:
651.924,85
Кочмар трејд
489.924,85
Електро-ентеријер Моки
162.000,00