0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.04.2021.
31.112.768,93
Стање предходног дана:
32.189.195,63
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
48.699,42
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.038.680,04
Остале исплате:
86.446,08
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
50.948,12
Матeријални и остали трошкови:
414.392,69
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
659.785,31
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
50.948,12
Еуро-Петрол
50.948,12
Исхрана болесника:
659.785,31
Књаз Милош Натура
66.528,00
Селекта
217.642,10
Комерцсервис
100.651,60
Којчић
205.520,00
АС-Станковић
69.443,61
Матeријални и остали трошкови:
414.392,69
Зома 021
31.226,00
ЗЗЈЗ
9.840,00
Бајир
3.030,00
Месер
3.806,40
Графопак
7.500,00
Аутосервис Радич
30.575,00
Ибреа
20.282,40
Сирена
5.710,00
Управа за трезор
4.049,09
Инфинити професионал
298.333,80