0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.05.2020.
13.468.035,67
Стање предходног дана:
13.468.035,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.389.501,35
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.389.501,35
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.332.073,43
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
57.427,92
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
57.427,92
Феникс фарм
57.427,92
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.332.073,43
ЈП ЕПС
702.656,07
ЈП СРБИЈАГАС
629.417,36
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: