0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.07.2022.
27.275.404,97
Стање предходног дана:
27.418.040,26
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
142.635,29
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
94.713,19
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
47.922,10
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
47.922,10
Синофарм
32.313,80
Неомедика
15.608,30
Енeргeнти:
94.713,19
ЈП Србијагас
6.327,44
Еуропетрол
88.385,75
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: