0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.08.2020.
21.833.498,53
Стање предходног дана:
21.829.066,69
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
21.102,10
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
16.760,26
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
12.490,26
Матeријални и остали трошкови:
4.180,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
12.490,26
Србија гас
12.490,26
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
4.180,00
СББ
4.180,00