0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.10.2021.
19.969.733,55
Стање предходног дана:
20.054.579,55
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
78.396,00
Остале исплате:
6.450,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
84.846,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
84.846,00
ЗОМА 021
42.156,00
ПРОФИ СИСТЕМИ
21.600,00
ГРАФОПАК
4.800,00
ЗЗЈЗ
9.840,00
ДОМ ЗДРАВЛЈА
1.650,00
ДИМНЈИЧАР ХОЛО ЈОЖЕФ
4.800,00