0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.10.2022.
24.347.129,13
Стање предходног дана:
25.159.230,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
42.042,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
790.660,63
Остале исплате:
63.482,85
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
854.143,48
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
854.143,48
ФИТ АУТО
6.680,00
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
2.450,00
АГРО-МЕТАЛ
1.145,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
200.428,48
БЕКАВАР
1.440,00
НЕОЦОЛОР
600.000,00
МИШЧЕВИЋ ЈОАН
42.000,00