0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.11.2020.
16.436.656,32
Стање предходног дана:
17.725.022,57
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.430.701,56
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.573.687,63
Остале исплате:
145.380,18
Извршена плаћања
Плате:
4.602,40
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
510.654,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
761.972,65
Лекови у ЗУ:
264.278,20
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
2.177.560,28
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
264.278,20
Инфарм
219.381,80
Феникс фарм
11.007,92
Вега
33.888,56
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
761.972,65
Селекта
181.103,20
Круна комерц
166.546,47
Дон дон
39.861,58
Комерцсервиспродукт
113.514,00
Којчић
260.947,40
Матeријални и остали трошкови:
510.654,20
Хелена граф
111.061,20
Зома
29.622,00
Боа
160.000,00
7. октобар
5.170,00
ЈП ПТТ
15.000,00
Триглав
4.231,00
ЗЗЈЗ Кикинда
9.840,00
Хаи инжињерин
69.960,00
Аутосервис Радич
7.770,00
Аутосервис Зоран Коврлија
98.000,00