0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 21.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.01.2022.
24.347.167,51
Стање предходног дана:
24.244.464,84
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
472.387,49
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
345.007,48
Остале исплате:
24.677,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
33.611,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
336.073,48
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
336.073,48
ФАРМАЛОГИСТ
189.430,90
ФЕНИКС-ФАРМ
45.123,49
ВЕГА
45.346,16
АДОК
56.172,93
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
33.611,34
МИН.ЗДРАВЉА
9.090,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
24.521,34