0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.04.2020.
15.920.856,15
Стање предходног дана:
169.293.010,19
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
318.568,95
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
690.722,99
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
10.998,26
Отпремнине:
Јубиларне награде:
361.155,78
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
318.568,95
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
318.568,95
Инфарм
209.961,40
Вега
108.607,55
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
10.998,26
Управа за трезор
10.998,26