0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.04.2022.
21.989.819,70
Стање предходног дана:
22.006.439,98
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
16.320,28
Остале исплате:
300,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
16.620,28
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
16.620,28
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
16.320,28
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
300,00