0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.05.2020.
16.114.917,36
Стање предходног дана:
13.468.035,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.778.778,52
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
131.896,83
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
14.632,65
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
117.264,18
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
117.264,18
Фармалогист
83.188,97
Феникс фарм
16.999,63
Адок
17.076,58
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
14.632,65