0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.12.2021.
29.240.480,44
Стање предходног дана:
30.667.443,65
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.396.709,00
Остале исплате:
30.254,21
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
39.550,30
Матeријални и остали трошкови:
625.706,43
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
667.540,88
Лекови у ЗУ:
50.935,50
Санитетски и медицински материјал:
43.230,10
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
50.935,50
МЕДИКУНИОН
50.935,50
Санитетски и медицински материјал:
43.230,10
СИНОФАРМ
35.574,10
ИНФАРМ
7.656,00
Енeргeнти:
39.550,30
ЕУРО ПЕТРОЛ
39.550,30
Исхрана болесника:
667.540,88
СЕЛЕКТА
124.950,50
КОЈЧИЋ
407.852,98
КОМЕРЦСЕРВИС
69.321,28
АС-СТАНКОВИЋ
65.416,12
Матeријални и остали трошкови:
625.706,43
БАЈИР
17.675,00
ЖАНА-ЛУГ
374.510,50
ЗОМА
34.458,00
ДОМ ЗДРАВЉА
13.530,00
2Д СОФТ
27.600,00
ИБРЕА
9.720,00
ЗЗЈЗ
9.840,00
РЦМ
9.600,00
МЕТАЛМАНИЈА
115.120,80
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
13.652,13