0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.07.2019.
27.178.036,66
Стање предходног дана:
27.771.656,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
498.583,97
Остале исплате:
95.035,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
498.583,97
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
95.035,82
Инфарм
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
498.583,97
ЈП Пошта Србије
10.000,00
Форм инжењеринг
475.515,00
Управа за трезор
13.068,97