0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.09.2020.
19.760.700,900
Стање предходног дана:
19.628.585,30
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
271.974,56
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
59.260,68
Остале исплате:
80.598,28
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
44.514,36
Матeријални и остали трошкови:
80.015,32
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
15.329,28
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
15.329,28
Феникс фарм
15.329,28
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
44.514,36
Србијагас
2.810,82
Еуропетрол
41.703,54
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
80.015,32
Неша комп
65.269,00
Аутосервис Радич
4.600,00
Панон електроник
1.750,00
Микроцер
1,816,32
Саттракт
6.580,00