0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.03.2020.
18.962.889,56
Стање предходног дана:
19.625.240,47
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
88.911,57
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
704.092,50
Остале исплате:
47.169,98
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
61.517,44
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
689.745,04
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
689.745,04
Круна комерц
136.699,44
Селекта
175.596,60
Којчић
292.377,90
Комерцпродукт сервис
37.141,60
Дон дон
44.929,50
Матeријални и остали трошкови:
61.517,44
Теленор
38.071,38
Телеком
8.980,23
Управа за трезор
14.465,83