0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.03.2021.
24.938.982,60
Стање предходног дана:
25.148.646,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
111.382,32
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
321.046,32
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
209.664,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
111.382,32
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
111.382,32
Адок
44.686,40
Фармалогист
25.966,44
Феникс фарм
40.729,48
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
209.664,00
Миолаб
209.664,00