0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.04.2020.
15.645.324,27
Стање предходног дана:
15.920.856,15
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
43.309,79
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
43.309,79
Остале исплате:
275.531,88
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
275.531,88
Лекови у ЗУ:
43.309,79
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
43.309,79
Адок
43.309,79
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
275.531,88
Којчић
206.172,20
Круна комерц
26.199,68
Селекта
43.160,00
Матeријални и остали трошкови: