0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.06.2020.
22.991.847,82
Стање предходног дана:
23.066.036,71
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
27.368,80
Остале исплате:
46.820,09
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
27.368,80
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
44.225,09
Санитетски и медицински материјал:
2.595,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
44.225,09
Феникс фарм
5.760,74
Фармалогист
23.699,28
Вега
13.162,92
Адок
1.602,15
Санитетски и медицински материјал:
2.595,00
Медицински депо плус
2.595,00
Енeргeнти:
27.368,80
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: