0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.06.2022.
21.178.320,52
Стање предходног дана:
21.614.662,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
84.210,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
520.551,98
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
520.551,98
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
520.551,98
КОМЕРЦСЕРВИС
87.991,60
КОЈЧИЋ
216.389,08
СЕЛЕКТА
104.707,40
АМАКС
21.025,40
ДОН-ДОН
67.182,50
КЊАЗ МИЛОШ
23.256,00
Матeријални и остали трошкови: