0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.12.2021.
28.999.699,93
Стање предходног дана:
29.240.480,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
30.284,00
Остале исплате:
210.496,51
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
202.314,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
38.466,51
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
38.466,51
ВЕГА
28.657,59
СОФАРМА
9.808,92
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
202.314,00
ДОМ ЗДРАВЉА
15.286,00
АУТО ХЕРМЕС
20.708,00
МЕДИПРО
166.320,00