0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.01.2022.
24.197.043,50
Стање предходног дана:
24.347.167,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
136.314,01
Остале исплате:
13.810,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
13.810,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
9.505,21
Санитетски и медицински материјал:
126.808.80
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
9.505,21
МЕСЕР
9.505,21
Санитетски и медицински материјал:
126.808.80
СИНОФАРМ
126.808,80
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
13.810,00
ТАКСЕ
13.810,00