0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.03.2020.
19.958.592,99
Стање предходног дана:
18.962.889,56
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.337.866,58
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
336.403,15
Остале исплате:
5.760,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Младост
Отпремнине:
5.760,00
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
336.403,15
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
336.403,15
Феникс фарм
121.895,42
Фармалогист
39.437,99
Адок
34.295,71
Вега
51.862,45
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
Младост
Младост
5.760,00