0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.05.2022.
19.844.598,27
Стање предходног дана:
20.040.323,57
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
70.605,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
266.330,30
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
75.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
100.430,00
Санитетски и медицински материјал:
90.900,30
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
100.430,00
МЕДИКУНИОН
85.030,00
ИНОФАРМ
15.400,00
Санитетски и медицински материјал:
90.900,30
СИНОФАРМ
28.173,00
ГЛОБАЛМЕДИК
49.542,00
НЕОМЕДИКА
13.185,30
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
75.000,00
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
75.000,00