0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -24.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.06.2020.
23.293.798,50
Стање предходног дана:
22.991.847,82
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
3.430.373,48
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.128.422,80
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
3.128.422,80
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
3.128.422,80
Инфарм
2.461.844,55
Вега
436.932,00
Фармалогист
229.646,25
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: