0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.08.2021.
24.041.481,35
Стање предходног дана:
25.345.745,79
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
413.070,05
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.563.970,72
Остале исплате:
153.363,77
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
497.984,00
Исхрана болесника:
806.280,44
Лекови у ЗУ:
413.070,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
413.070,05
Инфарм
205.943,10
Вега
101.080,41
Феникс
57.858,25
Фармалогист
48.188,29
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
806.280,44
Натруа Кнјаз Милош
19.872,00
Корерцсервис продукт
115.920,80
Селекта
307.686.27
Којчић
300.314,33
Браћа Станковић
62.487,04
Матeријални и остали трошкови: