0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.09.2019.
23.529.711,22
Стање предходног дана:
24.793.269,05
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.204.365,07
Остале исплате:
59192,76
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
410.674,01
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
852.883,82
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
852.883,82
Круна комерц
143.492,52
Којчић
136.491,60
Селекта 169.855,00
Биг трејд 236.913,05
Комерцпродукт сервис 126.978,80
Дон дон 39.152,85
Матeријални и остали трошкови:
410.674,01
Неша комп 3.100,00
Електро Рац 98.889,60
Инфолаб 60.000,00
Хелена граф 173.730,00
Зома 29.340,00
Електросервис 18.070,00
Бајир 14.244,41
Бикић комерц 2.100,00
ЗЗЈЗ Кикинда 3.200,00
Ева 8.000,00