0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.11.2021.
15.693.717,48
Стање предходног дана:
16.667.545,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
41.620,20
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
694.536,87
Остале исплате:
320.911,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
90.284,85
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
916.466,80
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
8.697,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
8.697,00
СИНОФАРМ
4.869,00
ИНФАРМ
3.828,00
Енeргeнти:
90.284,85
ЕУРО ПЕТРОЛ
32.923,20
СРБИЈАГАС
8.350,44
ЕПС
49.011,21
Исхрана болесника:
916.466,80
АС-СТАНКОВИЋ
130.099,98
КОЈЧИЋ
352.179,41
КОМЕРЦСЕРВИС
145.148,60
СЕЛЕКТА
289.038,81
Матeријални и остали трошкови: