0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 24.6.2019

Стање средстава на дан:
24.6.2019
28.557.391,18
Стање предходног дана:
28.644.783,52
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
118.104,22
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
СТУР Белавила Кикинда, ЕС Електросервис Нови Кнежевац
205.496,56
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал: