0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.01.2021.
29.062.181,77
Стање предходног дана:
29.717.638,26
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
164.160,60
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
813.667,78
Остале исплате:
5.949,31
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
379.148,21
Јубиларне награде:
180.577,89
Исхрана болесника:
32.804,31
Лекови у ЗУ:
164.160,60
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
62.926,08
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
164.160,60
Адок
10.347,70
Фармалогист
7.867,16
Инфарм
79.214,30
Фармалогист
66.731,44
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
32.804,31
11.646,31
Круна комерц
11.440,00
Комерцсервис продукт
9.718,00
Матeријални и остали трошкови: