0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.07.2019.
26.772.200,27
Стање предходног дана:
26.935.078,56
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
78.011,44
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
240.889,73
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
200.000,00
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
40.889,73
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
40.889,73
Фармалогист
40.889,73
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
200.000,00
ЈП ЕПС
200.000,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: