0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.09.2019.
23.202.806,35
Стање предходног дана:
23.529.711,22
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
112.274,30
Остале исплате:
215.630,57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
112.274,30
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
215.630,57
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
215.630,57
Вега
54.071,09
Феникс фарм
66.523,66
Инфарм
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
112.274,30
МБМ трејд
75.866,40
НС комерц
35.407,90