0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.11.2020.
16.411.695,21
Стање предходног дана:
17.547.939,15
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
959.770,82
Остале исплате:
176.473,12
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
433.229,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
703.014,60
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
703.014,60
Круна комерц
105.548,94
Селекта
100.404,60
Којчић
338.880,60
Дон дон
84.333,66
Комерцсервис-продукт
73.846,80
Матeријални и остали трошкови:
433.229,34
Стил Б центар
148.691,79
Нарцис
4.500,00
Ла фонтана
3.181,39
Бајир
10.000,00
Ремондис Медисон
10.980,00
Богутово
100.876,16
Текиг
155.000,00