0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.12.2020.
25.674.683,21
Стање предходног дана:
24.552.568,55
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.177.291,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
55.177,01
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
20.551,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
34.626,01
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
34.626,01
Вега
22.638,98
Феникс фарм
6.279,35
Фармалогист
5.707,68
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
20.551,00
Дом здравља Нови Кнежевац
15.420,00
Студио Графопак
2.250,00