0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 25.6.2019

Стање средстава на дан:
25.6.2019
28.439.286,96
Стање предходног дана:
28.557.391,18
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
118.104,22
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал: