0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.05.2020.
14.135.253,12
Стање предходног дана:
14.367.911,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
223.522,33
Остале исплате:
9.135,75
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
89.189,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.950,00
Лекови у ЗУ:
7.185,75
Санитетски и медицински материјал:
134.333,33
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
7.185,75
Месер
7.185,75
Санитетски и медицински материјал:
134.333,33
Фармалогист
56.891,14
Медилабор
24.750,00
Медицински депо +
19.818,19
Неомедика
13.734,00
Инфарм
19.140,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.950,00
Криваја
1.950,00
Матeријални и остали трошкови:
89.189,00
Триглав осигурање
13.757,00
Класик
57.500,00
ЗЗЈЗ Кикинда
2.290,00
Ауто сервис Радич
7.630,00
Управа за трезор
106,00
Регистрација возила
7.906,00