0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.05.2022.
19.644.107,60
Стање предходног дана:
20.426.909,94
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
588.789,97
Остали приливи:
33.483,30
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.290.654,94
Остале исплате:
114.420,67
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
14.098,30
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
802.187,34
Лекови у ЗУ:
588.789,97
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
588.789,97
ИНФАРМ
11.828,30
СОФАРМА
23.451,85
ФЕНИКС-ФАРМ
239.531,36
ФАРМАЛОГИСТ
313.978,46
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
802.187,34
СЕЛЕКТА
232.138,50
АМАКС
86.699,52
КОЈЧИЋ
384.054,52
КОМЕРЦСЕРВИС
66.002,00
КЊАЗ МИЛОШ
33.292,80
Матeријални и остали трошкови:
14.098,30
САВА ОСИГУРАЊЕ
12.255,30
МУП
1.736,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
107,00