0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.06.2020.
22.991.847,82
Стање предходног дана:
22.991.847,82
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
241.206,25
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
241.206,25
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
241.206,25
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
241.206,25
Србијагас
241.206,25
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: