0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.11.2019.
21.414.291,42
Стање предходног дана:
21.434.688,48
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
72.971,15
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
72.971,15
Остале исплате:
20.397,06
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.500,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
18.897,06
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
18.897,06
Инфарм
26.523,64
Феникс фарм
11.584,54
Вега
40.064,04
Адок
6.918,34
Фармалогист
1.250,19
Месер
5.527,50
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.500,00
Стил плус
1.500,00