0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.04.2020.
17.930.652,19
Стање предходног дана:
15.643.235,53
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.354.583,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
67.166,67
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
67.166,67
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
67.166,67
Хелена граф
14.580,00
Инфарм
5.932,86
Фармалогист
13.344,00
Медилабор
27.648,81
Медицински депо +
5.661,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: