0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.04.2022.
21.646.256,17
Стање предходног дана:
21.989.819,70
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
148.836,90
Остале исплате:
194.726.63
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
126.326,63
Матeријални и остали трошкови:
124.470,15
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
92.766,75
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
126.326,63
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
59.843,59
СРБИЈАГАС
66.483,04
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
124.470,15
КЛАСИК
32.400,00
САТ-ТРАКТ
6.580,00
А-1
44.490,15
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
5.000,00
МИШЧЕВИЋ ЈОВАН - АДВОКАТ
36.000,00