0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.07.2020.
20.771.845,25
Стање предходног дана:
21.226.964,40
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.572,56
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.428,60
Остале исплате:
444.263,11
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
102.355,43
Матeријални и остали трошкови:
350.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
4.336,28
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
4.336,28
Феникс фарм
1.572,56
Месер
2.763,72
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
102.355,43
Србијагас
32.295,54
Електропривреда
61.967,57
Еуропетрол
8.092,32
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
350.000,00
Миолаб
200.000,00
Суперлаб
150.000,00