0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.08.2020.
21.763.324,96
Стање предходног дана:
21.819.567,11
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
59.364,07
Остали приливи:
26.227,57
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
141.733,79
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
59.364,07
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
82.469,72
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
59.364,07
Србијагас
59.364,07
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: