0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.09.2019.
22.786.539,24
Стање предходног дана:
23.160.302,56
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
21.696,07
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
380.132,49
Остале исплате:
15.326,90
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
291.820,42
Енeргeнти:
45.133,99
Матeријални и остали трошкови:
4.779,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
14.828,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
22.224,50
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
16.673,48
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
22.224,50
Медицински депо плус
2.568,50
Фармалогист
19.656,00
Енeргeнти:
45.133,99
Радун Авиа
45.133,99
Исхрана болесника:
14.828,00
Селекта
14.828,00
Матeријални и остали трошкови:
4.779,00
Триглав осигурање
4.779,00