0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.10.2020.
19.773.985,87
Стање предходног дана:
19.744.765,87
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
561.634,78
Остали приливи:
29.220,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
561.634,78
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
561.634,78
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
561.634,78
Вега
197.791,96
Инфарм
363.842,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: