0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.10.2021.
19.579.736,17
Стање предходног дана:
19.683.224,14
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
38.102.97
Остале исплате:
65.385,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
36.202,97
Матeријални и остали трошкови:
67.285,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
36.202,97
ЕУРОПЕТРОЛ
36.202,97
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
67.285,00
НЕША КОМП
24.890,00
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
36.135,00
ДОМ ЗДРАВЛЈА
6.260,00