0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.12.2021.
29.826.420,38
Стање предходног дана:
28.999.699,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.772.328,28
Остали приливи:
59.400,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.005.007,73
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
582.486,47
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
360.035,99
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
62.485,37
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
582.486,47
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
582.486,47
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: